Друкувати
Середа, Березень 20, 2019 - 19:16

Вчення Канта про віру розуму

Жовтень 2018

Михайло Мінаков присвятив свою книжку основним подіям і явищам в історії взаємин релігії та філософії, що знайшло підсумок у вченні Імануїла Канта про віру розуму. Детально розглянуто основні етапи розвитку теології в Европі як першого компромісу між вірою та розумом, взаємовпливи теології та філософії, а також спроби позарелігійної інтерпретації людської здатности вірити. Основну увагу приділено аналізові критичної філософії Канта й засадничим положенням його вчення про віру.

Автор з’ясовує внесок філософа в осягнення цілісности свідомости, без ієрархічних поділів людських спроможностей на розумні, моральні та вкорінені у вірі, а також аналізує філософсько-теологічні підстави кантівських висновків щодо співвідношення віри й знання.

Вміщено бібліографію, зокрема кантознавчі твори XVIII–XIX століть, подано кантознавчі ресурси у всесвітній мережі, а також іменний і предметний покажчики.

Друкувати