Друкувати
Середа, Березень 20, 2019 - 17:02

3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови; 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови

Січень 2017

Для розуміння особливостей функціонування української мови в сучасних суспільно-політичних обставинах ми потребуємо відомостей про склад активного словника сучасного мовця, про його відмінності в різних сферах спілкування, соціяльних прошарках, реґіонах України, часову динаміку, активність процесів його оновлення, зокрема, про співвідношення в сучасному мовному обігу питомої та запозиченої лексики, лексики, яка відповідає змінам у мовних нормах і смаках сучасного українського суспільства та яка, навпаки, ще потребує пильної уваги мовознавців. Без такого багатоаспектного обстеження реального вжитку української мови годі чекати вироблення ефективних заходів на подолання деформацій у сьогочасній мовній ситуації в Україні, дієвої мовної політики держави. Саме таку важливу інформацію для подальшого глибокого й вдумливого вивчення цих проблем подає у своїх двох нещодавно виданих (за наукової редакції Флорія Бацевича) частотних словниках української мови львівська дослідниця Соломія Бук.

Статистичне обстеження ядра лексикону двох полярних функціональних стилів сучасної української мови – наукового та розмовно-побутового – вона ґрунтує на випробуваних часом методиках кількісного аналізу мови й на досвіді укладання низки частотних українських словників. Це передусім двотомний «Частотний словник сучасної української художньої прози» (1981), що його створив колектив працівників Інституту мовознавства імені Потебні НАН України під проводом фундатора школи української лінґвостатистики професора В. Перебийніс. Проте методику опрацювання матеріялу, запропоновану в цьому словнику, Соломія Бук доповнює статистичними показниками, важливими для вивчення спільного та відмінного в різних стилях української мови: індексами а) різноманітности лексики, або відношення кількости різних слів словника до загального обсягу обстеженого масиву текстів; б) активности її вживання, або середньої повторюваности слів у тексті; в) винятковости чи, навпаки, концентрації слів у тексті, які засвідчує вживання слів із частотою 1 чи 10 і вище. Одержані показники дадуть зацікавленим користувачам цих словників змогу не лише уявити собі «портрет» лексикону кожного з проаналізованих стилів, а й змоделювати з належною вірогідністю їхні спільні та відмінні риси, ядро лексичної системи сучасної української мови. Без сумніву, прислужаться словники й для практики навчання української мови як рідної і як іноземної, а також для створення мовного забезпечення різноманітних комп’ютерних систем опрацювання українськомовної інформації. Відрадно, що сама авторка в передмовах до своїх словників накреслює перспективи продовження цієї важливої, але вкрай складної теоретично й практично праці. Вона вбачає їх передусім у з’ясуванні показників рівномірности розподілу слів у текстах, стабільности їхнього вживання, питомої ваги в різних функціональних стилях, а це потребує копіткого аналізу великих масивів текстів. Проте, на жаль, повноцінне статистичне обстеження реального функціонування української мови гальмує брак належних корпусів українських текстів різних стилів, будови, тематики. Їхнє створення – справа чести для всіх, хто насправді зацікавлений у повноцінному функціонуванні української мови.

Друкувати