Друкувати
Четвер, 27 червня 2019 - 04:56

Джерело: Авторський блоґ на www.krytyka.com

Всеукраїнська мобілізація

Олег Коцюба
1 березня 2014

(Версия на русском языке - ниже.)

Сьогодні вже цілком очевидно, що наївними були ті, хто думав, що революція остаточно перемогла і ми тепер спокійно зможемо собі будувати нову українську демократію, борючись із внутрішньою корупцією, виправляючи перекоси у судовій системі, висталяючи противаги для можливого нового диктаторського режиму президента чи для продажности депутатів парламенту. Північний «брат» зовсім не налаштований на те, щоб легко допустити створення у нього під носом альтернативного за суттю, ціннісними орієнтаціями та формою організації державного утворення, яке такою великою мірою є інтеґроване у російські уявлення про власну ідентичність. Неприпустимим є визнавати агресивні дії путінської Росії за її «леґітимні інтереси» в Україні. Українські громадяни повинні приготуватися до активної оборони здобутків революції гідности в Україні.

Як показує розвиток подій довкола Криму, про Крим як такий не ідеться: перед нами спецоперація із демонтування проєкту української держави як радикально відмінного від тих, що існують на пострадянському просторі. Безперешкодний розвиток української молодої демократії, що орієнтувалася б на західні цінності підзвітності влади громадянам, що її обрали, демократичні права і свободи, широкий доступ громадян до ресурсів своєї країни, активна і безпосередня участь громадянського суспільства у політичних рішеннях країни видаються прямою загрозою російському державному проєктові.

У останні роки, а особливо в останні місяці Україна зуміла максимально відійти від етно-лінґвального визначення як українського національного проєкту, так і українськости загалом: «українець» сьогодні не визначається етнічною, релігійною чи мовною приналежністю; «українець» визначається відданістю цінностям демократичного, вільного суспільства. Як показують перші результати соціологічних досліджень протестного руху #Євромайдану, зміни в країні були досягнуті широкою коаліцією українських громадян, які складалися з великої частини російськомовних громадян та громадян, що етнічно не були українцями (не українцями були також і перші жертви застосування сили проти протестувальників, а також багато посадовців нового українського уряду).

Це говорить зокрема про те, що свої права та свободи усі ці громадяни бачать захищеними лише у державі, що сповідує згадані універсальні принципи демократичного, вільного суспільства: верховенство права, підзвітність влади, захищеність власности, меритократія, право і можливості культурної самореалізації. Саме це дозволило сьогодні досягти раніше небаченого єднання українського суспільства довкола цих цінностей та ідей.

Сьогодішня Росія під керівництвом Путіна цілком очевидно не є країною, що сповідує ці цінності. Відтак українські громадяни незалежно від своєї мовної, релігійної чи етнічної приналежности повинні бути готові до захисту свого вибору не жити у путінській Росії.

У практичному вимірі це означає, що українські громадяни повинні почати процес всенаціональної мобілізації. Особливо це стосується жителів Сходу і Півдня країни, а також Криму. Лише їхня безпосередня участь у викритті російських намірів як загарбницьких, а російського втручання як такого, що спрямоване супроти них особисто, може вберегти їх від примусового включення до путінського державного проєкту. Не армія, а звичайні українські громадяни Сходу, Півдня та особливо Криму будуть вирішальними у тому, як буде розвиватися ситуація довкола російського втручання в українські справи. Такі ініціативи сьогодні уже з'явилися і, найбільш імовірно, будуть далі рости.

Це особливо актуально з огляду на те, що ні США, ні Великобританія, а особливо ЄС, що не має власного військового континґенту, сьогодні не готові до збройного конфлікту з Росією через Україну (звідси і м'яка заява президента Обами; навіть загалом жорсткіший республіканець МакКейн виключив американське збройне втручання у можливий конфлікт [1:35 хв. у цитованій реакції МакКейна]). Українська доля сьогодні цілковито лежить в руках простих українських громадян - етнічних росіян, українців, вірмен, татар, угорців, румун, україномовних чи російськомовних, християн та мусульман.

Ми повинні цілком виразно бачити, що Путіну сьогодні ідеться про максимальне руйнування українського державного проєкту; Крим є лише вступом до такого повномасштабного плану дій. Раціональні арґументи на кшталт леґітимности влади в Україні, відсутности об'єктивних загроз для вільного самовираження будь-яких етнічних груп в Україні і відтак відсутности потреби військового їх захисту, відсутности етнічного протистояння в Україні, неприпустимости втручання Росії у внутрішні справи незалежної України у ситуації політичної та суспільної трансформації тощо не мають жодного значення для путінської Росії. Для Путіна Україна як радикально відмінний від російського державний проєкт повинна бути знищена. Більше не покладаючись на Януковича та його оточення, Путін вирішив взяти це завдання у свої руки.

Врятувати Україну сьогодні можемо лише ми самі - українські громадяни. Так само врятувати Росію та її громадян може лише повна поразка Путіна в Україні і усвідомлення ним та тими політичними колами Росії, що сповідують його переконання, що проведення політики знищення стосовно України не має шансів на успіх у принципі і матиме суттєві наслідки насамперед для Росії.

Можна і надалі апелювати до світової громадськости та гаранторів цілісности України. Однак українська свобода і українське майбутнє сьогодні цілковито у наших руках - руках українських громадян, що не бажають жити за правилами режиму Путіна.

________________________________________________

Всеукраинская мобилизация Олег Коцюба

Сегодня уже вполне очевидным является то, что наивными были те из нас, кто думал про окончательную победу революции и про то, что мы теперь спокойно сможем строить новую украинскую демократию, борясь с внутренней коррупцией, исправляя перекосы в судебной системе, выставляя противовес возможному новому диктаторскому режиму или продажности депутатов парламента. Северный «брат» совсем не настроен на то, чтобы легко допустить создание у него под носом альтернативного по существу, ценностным ориентациям и по форме организации государственного образования, которое в значительной степени является интегрированным в российские представления про собственную идентичность. Недопустимым должно быть признание агрессивных действий путинской России за ее «легитимные интересы» в Украине, а украинские граждане должны приготовиться к активной обороне достижений революции достоинства в Украине.

Как показывает развитие событий вокруг Крыма, про Крым как таковой речь не идет: перед нами спецоперация демонтажа проекта украинского государства как радикально отличного от тех, которые существуют в постсоветском пространстве. Беспрепятственное развитие украинской молодой демократии, которая ориентировалась бы на западные ценности подотчетности власти избравшим ее гражданам, демократические права и свободы, обширный доступ граждан к ресурсам своей страны, активное и непосредственное участие гражданского общества в политических решениях страны представляются прямой угрозой российскому государственному проекту.

В последние годы, а особенно в последние месяцы Украина сумела максимально отойти от этно-лингвального определения как украинского национального проекта, так и «украинскости» в целом: «украинец» сегодня не определяется по этнической, религиозной или языковой принадлежности; «украинец» определяется преданностью ценностям демократического, свободного общества. Как показывают первые результаты социологических исследований протестного движения #Евромайдана, изменения в стране были достигнуты широкой коалицией украинских граждан, в составе которой значительная часть русскоговорящих граждан, этнически не являющихся украинцами (не этническими украинцами были также и первые жертвы от примененной силы против протестующих, а также многие должностные лица нового украинского правительства).

В частности это говорит о том, что свои права и свободы все эти граждане видят защищенными только в государстве, которое исповедует вышеуказанные универсальные принципы демократического, свободного общества: верховенство права, подотчетность власти, защищенность собственности, меритократия, право и возможность культурной самореализации. Именно это позволило сегодня достигнуть ранее невиданного единения украинского общества вокруг этих ценностей и идей.

Вполне очевидно, что нынешняя Россия под руководством Путина не является страной, которая исповедует эти ценности. Следовательно, украинские граждане независимо от своей языковой, религиозной или этнической принадлежности должны быть готовы к защите своего выбора не жить в путинской России.

Практически это значит, что украинские граждане должны начать процесс общенациональной мобилизации. Особенно это касается жителей Востока и Юга страны, а также Крыма. Только лишь их непосредственное участие в разоблачении российских намерений как захватнических, а российского вмешательства как такого, которое нацелено против них лично, может уберечь их от принудительного включения в путинский государственный проект. Не армия, а обыкновенные украинские граждане Востока, Юга и особенно Крыма будут решающими в том, как будет развиваться ситуация вокруг российского вмешательства в украинские дела. Такие инициативы сегодня уже появились и, самое вероятное, будут далее расти.

Это особенно актуально в виду того, что ни США, ни Великобритания, а особенно ЕС, который не имеет собственного военного контингента, сегодня не готовы к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины (отсюда и мягкое заявление президента Обамы; даже в целом более жесткий республиканец МакКейн исключил американское вооруженное вмешательство в возможный конфликт [1:35 мин. в цитируемой реакции МакКейна]). Украинская судьба сегодня целиком лежит в руках простых украинских граждан – этнических россиян, украинцев, армян, татар, венгров, румын, украиноговорящих или русскоговорящих, христиан и мусульман.

Мы должны вполне отчетливо видеть, что Путин сегодня ведет речь о максимальном разрушении украинского государственного проекта; Крым является лишь прелюдией к такому полномасштабному плану действий. Рациональные аргументы наподобие легитимности власти в Украине, отсутствия объективных угроз для свободного самовыражения любых этнических групп в Украине и соответственно отсутствия необходимости их военной защиты, отсутствия этнического противостояния в Украине, недопустимости вмешательства России во внутренние дела независимой Украины в ситуации политической и общественной трансформации и т.д. не имеют ни малейшего значения для путинской России. Для Путина Украина как радикально отличный от российского государственный проект должна быть уничтожена. Более не рассчитывая на Януковича и его окружение, Путин решил взять это задание в свои руки.

Спасти Украину сегодня можем лишь только мы сами – украинские граждане. Точно так же спасти Россию и ее граждан может лишь полное поражение Путина в Украине и осознание им и теми политическими кругами России, которые исповедуют его убеждения, того, что проведение политики уничтожения относительно Украины в принципе не имеет шансов на успех и будет иметь существенные последствия, прежде всего для России.

Можно и далее апеллировать к мировой общественности и гарантам целостности Украины. Но украинская свобода и украинское будущее сегодня полностью в наших руках – руках украинских граждан, которые не желают жить по правилам режима Путина. 

Авторизированный перевод с украинского Ольги Черемской.

_________________________________________________________

Mobilisation nationale de l’Ukraine Oleh Kotsyuba

Aujourd’hui, il est évident qu’il a été naïf de penser que la révolution a définitivement gagné et que maintenant, nous pouvons nous permettre en toute sécurité de construire une nouvelle démocratie ukrainienne, en combattant la corruption interne, en corrigeant les distorsions dans le système judiciaire, en instaurant un contrepoids à un nouveau régime dictatorial éventuel ou à la corruption des députés du parlement.

Notre «frère» nordique n’est pas disposé à permettre si facilement la création d’un nouvel État alternatif sous son nez. Alternatif sur le fond, les valeurs et la forme d’organisation, d’autant plus que l’Ukraine est aussi profondément intégrée dans la conception de la Russie et de son identité. Il est donc inacceptable de reconnaître les actions agressives de la Russie de Poutine comme ses « intérêts légitimes » en Ukraine. Les citoyens ukrainiens doivent se préparer activement à défendre les gains de la révolution de la dignité en Ukraine.

Comme démontre le développement des événements autour de la Crimée, il n’est pas question de la Crimée en tant que telle. On est face à une opération spéciale ayant pour but le démantèlement de l’État ukrainien radicalement différent de ceux qui existent dans l’espace de l’ex-Union soviétique. Le développement libre de la jeune démocratie ukrainienne se concentrant sur les valeurs occidentales de responsabilité du gouvernement devant les citoyens qui l’ont élu, les droits de l’Homme et les libertés de chacun, l’accès du public aux ressources du pays, la participation active et directe de la société civile dans les décisions politiques du pays semblent une menace directe pour le projet national de la Russie.

Au cours des dernières années, en particulier de ces derniers mois, l’Ukraine a réussi à s’éloigner de la définition ethnolinguistique du projet national ukrainien et de l’identité ukrainienne en général. Aujourd’hui un ukrainien n’est pas défini en tant que tel par son appartenance ethnique, religieuse ou linguistique. Un ukrainien est défini par son attachement aux valeurs d’une société libre et démocratique. Comme démontrent les premiers résultats des études sociologiques du mouvement de protestation « EuroMaïdan », les changements dans le pays ont été atteints par une large coalition de citoyens ukrainiens, qui était composée d’une grande partie des citoyens russophones et des citoyens qui n’étaient pas ethniquement ukrainiens (les premières victimes de la violence contre les manifestants n’étaient pas non plus ukrainiennes, ainsi que la plupart des nouveaux fonctionnaires du gouvernement ukrainien).

Cela montre en particulier que tous ces citoyens voient leurs droits et libertés protégés seulement dans un pays qui professe les principes universels d’une société démocratique et libre : primauté du droit, responsabilité des autorités, protection de la propriété, méritocratie, droit et occasion à l’accomplissement culturel. C’est cela qui a permis d’atteindre l’unité sans précédent de la société ukrainienne autour de ces valeurs et idéaux.

Il est absolument clair que la Russie d’aujourd’hui, sous Poutine, n’est pas un pays qui professe ces valeurs. Ainsi les citoyens ukrainiens – indépendamment de leur appartenance linguistique, religieuse ou ethnique – devraient-ils être prêts à défendre leur choix de ne pas vivre dans la Russie de Poutine.

En termes pratiques, cela signifie que les citoyens ukrainiens doivent commencer le processus de mobilisation nationale. Cela concerne particulièrement les habitants de l’Est et du Sud du pays ainsi que la Crimée. Seule leur participation directe à l’exposition des intentions russes comme étant agressives et de l’intervention russe comme étant dirigée contre eux personnellement, peut les protéger de l’inclusion obligatoire dans le projet d’État de Poutine. Ce n’est pas l’armée, mais la participation des citoyens ukrainiens ordinaires de l’Est, du Sud et en particulier de la Crimée qui sera cruciale dans la façon dont la situation va évoluer autour de l’ingérence russe dans les affaires intérieures ukrainiennes. Ces initiatives existent déjà et vont très probablement continuer à croître.

Cela est particulièrement d’actualité compte tenu du fait que ni les États-Unis ni le Royaume-Uni, et en particulier l’Union européenne qui n’a pas de présence militaire, ne sont prêts à un conflit armé avec la Russie à cause de l’Ukraine (d’où une déclaration douce du président Obama, même le républicain rigide McCain a exclu une intervention militaire des États-Unis dans un conflit possible [à la 01:35 min. de la réaction citée de McCain]). Le sort ukrainien est désormais entièrement entre les mains des citoyens ukrainiens ordinaires – russes, ukrainiens, arméniens, tatars , hongrois, roumains, ukrainophones ou russophones, chrétiens et musulmans.

Nous devrions absolument voir clair qu’aujourd’hui Poutine vise la destruction maximale du projet d’État ukrainien; la Crimée est simplement un point de départ pour son plan d’action de grande envergure. Les arguments rationnels de la légitimité des autorités de l’Ukraine, l’absence de menaces objectives à l’expression de soi de tous les groupes ethniques en Ukraine et par conséquent l’absence de besoin de leur protection militaire, l’absence de tensions ethniques en Ukraine, l’inadmissibilité d’interférence russe dans les affaires intérieures de l’Ukraine indépendante dans une situation de transformation politique et sociale n’a aucun sens pour la Russie de Poutine. Pour Poutine, l’Ukraine étant un projet d’indépendance si radicalement différent de celui de la Russie devrait être détruite. Ne comptant plus sur Yanoukovych et son entourage, Poutine a décidé de prendre l’affaire en main.

Seulement nous – les citoyens ukrainiens – pouvons sauver l’Ukraine d’aujourd’hui. De la même façon, seulement la pleine défaite de Poutine en Ukraine peut sauver la Russie et ses citoyens ainsi que la prise de conscience par des cercles politiques russes qui proclament ses convictions que la politique d’extermination envers l’Ukraine n’a aucune chance de réussir et aura des répercussions importantes principalement sur la Russie.

Nous pouvons continuer à appeler à la communauté internationale et aux garants de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Cependant, aujourd’hui la liberté de l’Ukraine et l’avenir de l’Ukraine sont entièrement entre nos mains – les mains de citoyens ukrainiens qui ne veulent pas vivre selon les règles du régime de Poutine.

Traduction de l’ukrainien par Mariana Prokopiuk.

Друкувати