Друкувати
Неділя, 26 травня 2019 - 09:54

Джерело: Авторський блоґ на www.krytyka.com

те, що наша сцена – цілий світ

Володимир Єрмоленко
26 листопада 2013

(Please scroll down for the English version.)

Сьогодні на майданах часто звучать націоналістичні гасла. Я не маю сумнівів, що патріотизм у ці дні дуже потрібний, але я також переконаний, що націоналізм, особливо радикальний націоналізм, суперечить нашим сьогоднішнім цілям.

Чому? Бо націоналізм – це звуження, а ми маємо працювати на розширення.

Не варто звужувати європейську ідею до національної; варто розширювати європейську ідею до глобальної.

Звісно, Кремль грає паскудну гру. Звісно, його цілі й методи огидні. Але наші цілі мають бути чимось більшим, ніж просто антикремлівським виступом. Нам не має йтися про те, щоб скористатися ідеєю Європи для посилення старих націоналістичних гасел. Нам має йтися про значно більше: про те, що наш нинішній рух – це частина глобальної історії. Це частина еволюції самої Європи.

«Європейська Україна» - це не тільки і не стільки «антикремлівська Україна». «Європейська Україна» - це розширення самої ідеї Європи. На майдані ми не тільки доводимо нашій владі та Кремлю, що ми сильні; ми також відкриваємо новий світ для інших європейців. Ми показуємо, що Європа уже йде далі формальних меж Євросоюзу. Що Європа має мислити глобальніше, ніж вона мислила до недавнього моменту. Що вона завдяки українським подіям стає більш глобальною силою – бо продовжує притягувати до себе країни та народи.

Сьогодні нам треба мислити в термінах всесвітньої історії. Наша сцена сьогодні – це не маленька європейська провінція. Наша сцена – цілий континент, цілий світ. Не даймо її звузити.

----------------------------------

Our Stage is the Whole World Volodymyr Yermolenko

English translation: © Krytyka, 2013.

Today on the maidans, nationalistic slogans are often chanted. I have no doubts that, these days, patriotism is very necessary, but I am also convinced that nationalism, especially radical nationalism, is contrary to our present goals. 

Why? Because nationalism is limiting, and we must work for expansion.

It is not worth limiting the European idea to a national one; it is worth expanding the European idea to the global idea.

It is obvious that the Kremlin is playing an ugly game and it is obvious that its goals and methods are disgusting. But our goals must be something more that plain anti-Kremlin protests. We should not aim to use the idea of Europe to strengthen old nationalistic slogans. We should aim for something higher:  that today’s movement is a part of global history. This is a part of the evolution of Europe itself.

“European Ukraine” is not only and not so much an “anti-Kremlin Ukraine.” “European Ukraine” is the extension of the very idea of Europe. On the Maidan, we are not only proving to our government and to the Kremlin that we are strong; we are also opening a new world for other Europeans. We are demonstrating that Europe has already gone beyond the formal limits of the European Union; that Europe must think more globally than it has been until recently; that, thanks to Ukrainian events, Europe is becoming a more global power – because it continues to attract countries and peoples. 

Today we must think in terms of all-encompassing history. Our stage today is not a small European province. Our stage is the whole continent, the whole world. Let us not narrow it down.

Друкувати