Про «Казус Кличка» або «не зареєструють, знімуть...»

11 січня 2014
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
1688 переглядів

Про «Казус Кличка» або «не зареєструють, знімуть...»

(Please scroll down for the English version.)

Днями Арсеній Яценюк напевно добряче порадував табір Януковича, сповістивши, що єдиного кандидата у першому турі майбутніх президентських виборів не буде. Подано це було під таким соусом: “Пояснення дуже чітке – одного не зареєструють, другого знімуть, третього отруять. Тому сьогодні виставляти одну мішень, яка буде знищена за 15 місяців до виборів, – це неправильно”. Як на мій погляд, якщо  озвучене Яценюком “дуже чітке пояснення” є спільною позицією опозиційного тріо, це свідчить передусім про небажання кожного з них ставати в очах Януковича головним супротивником, а саме це якраз і є неправильним. Неможливо перемогти Віктора Федоровича, сильно його тим не засмутивши. Неможливо перемогти режим, не ставши заздалегідь в очах більшости суспільства живою антитезою режиму. Неможливо, врешті, перемогти цей режим, не набувши в очах чиновництва, апаратників, можливих перекиньчиків з іншого табору іміджу і репутації людини, з якою можна і варто розмовляти. А відповідальність, розподілена на трьох, у політиці є невідповідальністю і невідповідністю викликам.

Цей текст не про те, хто саме має стати єдиним опозиційним кандидатом. І не про те, чи Віталій Кличко є оптимальною кандидатурою з-поміж трьох. І не про те, чи не може єдиним кандидатом стати хтось четвертий. Текст про те, що поширена теза, ніби кандидатом не може бути Віталій Кличко бо його “не зареєструють” чи то “знімуть” – то від лукавого.

Згідно з частиною другою ст.103 Конституції України “Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, прохиває в Україні протягом десяти останніх років та володіє державною мовою”. Стаття 7 Закону України “Про вибори Президента України” це повторює, переставляючи слова: “Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає  в  Україні  протягом десяти останніх перед днем виборів років”, та додає:

“Проживання в Україні за цим Законом означає:

1) проживання на території в межах державного кордону України;

2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;

3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, служба в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;

4) перебування на полярних станціях України;

5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України;

6) перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України”.

Отже, ані Конституція ані виборчий закон не пояснюють, як строк проживання в Україні обчислюється, як переривається, поновлюється тощо, нічого не кажучи і про безперервність проживання. Нічогісенько.

Тож, кажучи про “не зареєструють, знімуть”, посилаються на свіжу норму Податкового кодексу: “у випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні” (абзац другий п.170.11.1). Кличко, як відомо, має право постійного проживання у Німеччині і сплачував там податки.

За ст.14 спеціального виборчого закону “підготовка і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України “Про Центральну виборчу комісію”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України про призначення виборів Президента України, а також іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до цього Закону”. Таким чином, виборчий закон припускає, що питання організації і проведення виборів можуть регулюватися, не лише ним самим, але й “іншими законами”, а Податковий кодекс також за природою є законом, законодавчим актом. “Але є одне але”, (як каже Майкл Щур з Торонто) – щоби мати хоч якийсь стосунок до виборів, “інший закон” повинен містити в собі конкретні норми, які б стосувалися виборів (як, наприклад,  вказаний закон про ЦВК). І вже принаймні – не “самоусуватися” прямим текстом від виборчої тематики.

Натомість стаття 1 Податкового кодексу визначає сферу його дії так:

“1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу”.

Все. Податковий кодекс регулює і визначає це, тільки це, нічого крім цього, не маючи абсолютно жодного стосунку до правовідносин, які виникають у сфері реалізації громадянами виборчого права, зокрема – і щодо виборів президента. Від всіх інших питань, окрім прямо і виключно вказаних у процитованих абзацах, кодекс “самоусунувся“. І кого той кодекс вважає, а кого не вважає “особою, що не проживає в Україні“, має значення лише для “відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів”.

Тож з внесенням до Податкового кодексу тих змін для виборів, для виборців і для кандидатів нічого не змінилося. Крапка.

Автор не учора народився і цілком розуміє, що за сучасного пацанського султанату писані правові норми то одне, а по-пацанськи трактована “доцільність” – зовсім інше і домінантне, тож якщо когось “не зареєструвати” чи “зняти” (про опцію “отруїти” тут не будемо) сильно захочуть, то буде прийняте рішення і буде спроба рішення виконати. Проте це було б відверто “по бєспрєдєлу“, на тому ж рівні сваволі і державного хамства, як скасування виборів взагалі чи то відверта зразково-показова системна фальсифікація.

Тотальна громадянська непокора – єдина належна відповідь в усіх тих випадках. Не будучи морально, організаційно та ресурсно готовими до такої відповіді, не варто сподіватися засмутити межигірського султана. А будучи готовими – нема чого боятися. І чи виходити всією громадою на майдани через оголошення фальсифікованих результатів чи трохи раніше через усунення з виборів єдиного опозиційного кандидата – нема, зрештою, особливої різниці.

Олександр Северин, к.ю.н,

правовий радник ІЦ “Майдан Моніторинг“

___________________________________________

On “The Klitschko Case,” or “Won’t be registered, will be withdrawn...”
By Oleksandr Severyn

Recently Arseniy Yatsenyuk has no doubt mightily pleased the Yanukovych camp by announcing that there will not be a single candidate in the first round of the upcoming presidential elections. This was framed as follows: “The explanation is very clear. One won’t be registered, another will be withdrawn, a third one will be poisoned. So to put forth today a single target which will be destroyed within 15 months before the election — this is wrong.” In my view, if the “very clear explanation” articulated by Yatsenyuk is the shared position of the oppositional trio, this indicates above all the unwillingness of each of them to become, in Yanukovych’s eyes, his main opponent; and this is exactly what is wrong. It is not possible to defeat Viktor Fedorovych without gravely saddening him in doing so. It is not possible to defeat the regime without first becoming in the eyes of most of society the living antithesis of the regime. And it is not possible, in the end, to defeat this regime without acquiring in the perception of officialdom, apparatchiks, and possible defectors from other camps the image and reputation of a person with whom it is both possible and worthwhile to hold a conversation. But responsibility split three ways is, in politics, irresponsible and inconsistent with the challenges.

This text is not about who should become the sole oppositional contender. Nor is it about whether Vitali Klitschko is the optimal candidate from among the three. And it is not about whether the sole candidate can be some fourth person. The text is about the fact that the widespread thesis to the effect that Vitali Klitschko cannot run for office because “they won’t register him” or maybe “they will withdraw him” — that is Satan talking.

According to part two p. 103 of the Constitution of Ukraine “a citizen of Ukraine who has reached the age of thirty-five years, has the right to vote, has resided in Ukraine during the preceding ten years and has a command of the state language may be elected President of Ukraine.” Article 7 of the Law of Ukraine “On the election of the President of Ukraine” repeats this, transposing the wording: “A citizen of Ukraine who on the day of the elections has reached the age of thirty-five years, has the right to vote, has a command of the state language and has resided in Ukraine during the ten years preceding the day of the elections may be elected President of Ukraine.” It adds:

“Residence in Ukraine according to this Law means:

1) residence in the territory within the state borders of Ukraine;

2) stay on a vessel at sea under the State Flag of Ukraine;

3) staying of Ukrainian citizens with lawfully designated positions in assignments outside the borders of Ukraine, service in diplomatic and other official missions and consular offices of Ukraine, international organizations and its bodies;

4) stays at Ukraine’s polar stations;

5) being a part of the Armed Forces of Ukraine that is stationed outside of Ukraine’s borders;

6) stays by citizens of Ukraine outside of its borders in accordance with Ukraine’s currently existing international treaties.”

Thus neither the Constitution nor electoral law explain how the time of residence outside of Ukraine is calculated, how it is interrupted, resumed, etc. and also do not say anything about continuity of residence. Nothing at all.

And so, when they say “won’t be registered, will be withdrawn,” they are referring to a new rule in the Tax Code: “in a case where a person has the right of permanent residence in the territory of a foreign country, that person is considered not to be residing in Ukraine” (paragraph two, point 170.11.1). As we know, Klitschko has the right of permanent residence in Germany, and has paid taxes there.

According to page 14 of the special electoral law “the preparation for and conducting of elections of the President of Ukraine are regulated by the Constitution of Ukraine, the present Law, the Law of Ukraine “On the Central Electoral Commission,” other laws of Ukraine, resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine concerning the function of Ukrainian presidential elections, and also other legislative acts adopted pursuant to this Law.” So the electoral law suggests that questions about  organizing and conducting elections can be regulated not only by it, but also by “other laws” — and the Tax Code is also by nature a law, a legislative act. “But there is one but” (as Majkl Shchur of Toronto says) — to have at least some relation to the elections, an “other law” must contain concrete rules pertaining to the elections (as for example the mentioned law about the Central Electoral Commission). And at the very least it should not “distance itself” in direct language from electoral themes.

On the other hand article 1 of the Tax Code defines its scope thus:

“1.1 The Tax Code of Ukraine regulates relationships arising in the course of collecting taxes and fees, in particular determining enumeration of taxes and fees collected in Ukraine, the rules of its administration, payers of taxes and fees, their rights and responsibilities, the competence of controlling bodies, the powers and responsibilities of its officers in the course of fulfilling fiscal controls, and also responsibility for tax violations.

This Code defines the functions and legal framework for the supervisory authorities set forth in point 41.1 of article 41 of this Code.”

That’s all. The Tax Code regulates and determines this, only this, and nothing but this. It has absolutely no relation to the legal relationships which arise in the implementation of electoral law by citizens — in particular as relates to the election of the president. The Code “distances itself” from all other issues apart from those directly and exclusively indicated in the sections quoted. And who that Code regards or does not regard as “a person residing in Ukraine” has meaning only for “relationships arising in the course of collecting taxes and fees.”

So with the introduction of these election-related changes into the Tax Code, nothing has changed for either the voters or for the candidates. Period.

This blogger was not born yesterday, and fully understands that under the current juvenile sultanate written legal norms are one thing, while a juvenile treatment of “expediency” is something completely different and dominant. So if there is a strong wish for somebody “not to be registered” or “to be withdrawn” (we will not speak of the “to be poisoned” option here), then a decision will be made and an attempt to implement the decision will be made. But this would be overt “lawlessness,” on the same level of arbitrariness and state boorishness as cancelling elections altogether or openly demonstrative systemic falsification.

Total civil disobedience is the only appropriate response in all those cases. If we are not morally, organizationally, and resource-wise ready for such a response, there is no point in expecting to sadden the sultan of Mezhyhirya. But if we are ready, then there is nothing to be afraid of. And whether the whole community comes out into the maidans because of announcements of falsified results, or does so a little earlier because of the elimination of a single opposing candidate — this makes, in the end, no particular difference.

From Ukrainian translated by George Hawrysch.

Про автора

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.