Oles Fedoruk

UA Читати українською
Oles Fedoruk's picture
Message this author
Літературознавець
Київ, Ukraine

літературознавець, кандидат філологічних наук, старший науковий працівник відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, ад’юнкт Університету Монаша в Австралії. Відповідальний секретар Повного зібрання творів Куліша, що його готує Інститут Критики та Інститут літератури; упорядник двох томів листування Куліша та редактор тому наукових праць (Київ: Критика, 2005, 2009, 2015). Редактор першого тому «Записок Наукового товариства ім. Шевченка в Америці. Нова серія» (Нью-Йорк, 2017).

List of Publications: 

«Букварь южнорусский» Т. Шевченка: Історіографія, проблема рецепції, генеза ідеї // Україна в минулому. – К.; Львів, 1994. – Вип. VI. – С. 94–108

Епіграми Бутумбаса [М. Бутовича] / Упоряд., вст. ст., комент. – К.: Вид-во М. П. Коць, 1995. – 223 с.: іл. – (Серія: Повернуті імена)

Куліш П. Листи до М. Д. Білозерського / Упоряд., вст. ст., комент. – Л.; Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 1997. – 223 с. – (Серія: Літературні пам’ятки; Вип. 3)

З історії першої публікації поеми Тараса Шевченка “Великий льох” // Київська старовина. – 1999. – № 2. – С. 112–121

До характеристики взаємин П. Куліша й А. Метлинського: (Два листи Метлинського до Куліша) // Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження. – Л.; Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2000. – С. 247–276

Недовідомий лист-спогад І. Нечуя-Левицького про П. Куліша // Пантелеймон Куліш: Матеріали і дослідження. – Львів; Нью-Йорк, 2000. – С. 276–297

«Около полустолетия назад: Литературные воспоминания» П.О. Куліша / Упоряд. тексту, вст. ст., комент. О. Федорук, Є. Нахлік // Там само. – С. 105–156

До історії становлення культу Шевченка у Галичині у 60-х рр. ХІХ ст. (народовці й Куліш) // Київська старовина. – 2001. – № 4. – С. 56–68

Нове слово про Василя Мову (Лиманського) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Том CCXLVI. Праці Філологічної секції. — Львів, 2003. — С. 476-487 

Українсько-польські відносини у перцепції Пантелеймона Куліша. (Контекст галицького суспільно-літературного процесу 60-х рр. ХІХ ст.) // Україна модерна. – 2003. – Ч. 8. – С. 73–106
 

Барвінський О. Спомини з мого життя / Упоряд. А. Шацька, О. Федорук. – Нью-Йорк; К.: Смолоскип, 2004. – Частина перша та друга. – 526 с. (ISBN 0-916381-18-1)

Куліш – редактор “Правди” // Молода нація: Альманах. – [К.: Смолоскип], 2004. – № 1 (30). – С. 14–43

Пантелеймон Куліш: бібліографія літератури (1989-2002) // Відкритий архів: Щорічник матеріялів та досліджень з іст. модерної укр. культури. – К., 2004. – Т. І. – С. 453–573

Куліш П. Повне зібрання творів. Листи. – К.: Критика, 2005. – Т. І: 1841–1850 / Укр. наук. ін-т Гарвардського університету; Ін-т Критики; Упоряд., комент. О. Федорук; Підгот. текстів О. Федорук, Н. Хохлова. – К.: Критика, 2005. – 648 с. ISBN 966-7679-70-5 (т. 1)

Сучасна україніка на Кубані: Анотований огляд публікацій // Пам’ятки України. – 2005 [січень 2006]. – № 3/4. – С. 202–221

Куліш та його оточення: Робочий зошит / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К., 2007. – 74 с., іл.

Зауваги до автографів Шевченка // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 28–29

«З мого життя» Миколи Стороженка і проблема видання мемуарної літератури // Україна модерна. – 2007. – Ч. 12 (1). – С. 218–228 Режим доступу: [6]
Сигнальний примірник «Повести об украинском народе» Куліша // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007 [травень 2008]. – Вип. 12. – С. 838–839

До шевченківської бібліографії 1861 року // Слово і час. – 2008. – № 5. – С. 52–56
Куліш П. Повне зібрання творів. Листи. – К.: Критика, 2009. – Т. ІІ: 1850–1856 / Упоряд., комент. Олесь Федорук; відп. ред. В. Дудко. – 672 с. ISBN 966-7679-70-5 (т. 1)

Пантелеймон Куліш: Письменник, філософ, громадянин / Наук. консультант, упоряд. ілюстративного матеріалу. – К., 2009. – 536 с., іл. – (Хроніка–2000. – Вип. 78)

Куліш і Забіла: До історії особистих взаємин та літературних взаємооцінок // Хроніка 2000. – К., 2009. – Вип. 78: Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. – С. 411–430

Міхал Ґрабовський на малюнках Куліша // Образотворче мистецтво. – 2009. – № 2. – С. 14–17; Міхал Грабовський у малюнках Куліша // Вісник НТШ. – 2009. – № 42. – С. 30–32 

До родоводу Куліша / І. Ситий, О. Федорук // Археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2010. – Вип. 15/16. – С. 129–139

Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН): [У 2 частинах] / Наук. консультанти, упоряд. ілюстративного матеріалу О. Федорук, Т. Скрипка. – К., 2010. – Частина 1. – 353 с.; Частина 2. – 447 с. – (Хроніка–2000. – Вип. 3 (85); 4 (86))

Шевченкознавство в Українській Вільній Академії Наук (1940-ві – 1960-ті рр.) // Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). – К., 2010. – Част. 1. – C. 326–353. – (Хроніка–2000. – Вип. 3 (85))

Володимир Макарович Яцюк (13 липня 1946 – 2 травня 2012) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2012. – C. 761–765 

Шевченко неканонічний / Розмовляв І. Чорновол // Львівська газета. – 2013 – 9 берез.

Перше видання Шевченкових «Гайдамаків»: Історія книжки. – К., 2013. – 152 с.

Organizations: 
Член Редакційної колегії (з 2003) серії «Відкритий архів» видавництва «Критика»; Член Редакційної колегії і відповідальний секретар Повного зібрання творів Куліша (з 2005), що його готує Інститут Критики та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України